Placement Analysis

Placements Records

Placement Analysis

Sr.No.

Year

No. of Students Passed

No. of students for Higher Education

No. of Students Employed

Self Employed

Unemployed

1.

2011-12

59

9

47

3

0

2.

2012-13

64

15

45

4

0

3.

2013-14

68

11

54

3

0

4.

2014-15

62

17

42

0

3

Placement Records of 2014-15 Batch

Sr.No.

Name

Company/College

1.

ARGADE PRANITA ANIL

Gpat

2.

AWADE ANKUSH LAXMAN

-----

3.

BHAGAT SURAJ ASHOK

Self Employed

4.

BHANDWALKAR MADHAVI UTTAM

Omni protech pvt ltd, Bhosari

5.

BHANDWALKAR OMKAR SATISH

GIPER

6.

BHOSALE ARATI JITENDRA

Allied Pharma, ambarnath

7.

BHOSALE VRUSHALI DHANANJAY

Hospital pharnacist

8.

BHUJBAL SUYOG JAGANNATH

Pharmacist

9.

BIDE JAGANNATH APPA

Iboc Pharma, mumbai

10.

CHAVAN VIDYA BHARAT

Hospital pharnacist

11.

DESHMUKH SAYALI DHANANJAY

Cipla, kurkumbh

12.

DHANAWADE SOHAN SUNIL

Self Employed

13.

DHOLE NAMDEV MAHADEO

------

14.

DHONDWAD PRIYANKA VIJAY

Life cell, pune

15.

DIXIT KALYANI DILIP

-------

16.

DORAGE ANNA DADASO

Ashthamed, mumbai

17.

DUDUSKAR ANITA ANKUSH

GIPER

18.

DUDUSKAR TEJASHRI PRAKASH

Life line medicals, santacruz

19.

GADHAVE DATTATRAY SITARAM

Inventia Health Care Pvt Ltd.

20.

GAIKWAD HEMA NARENDRA

Life line medicals, santacruz

21.

GHARGE VARSHA GAJANAN

GIPER

22.

GHORPADE PRANITA UTTAMRAO

GIPER

23.

GORE MEGHANA MILIND

GIPER

24.

HAKE SMITA HARISHCHANDRA

MMCOP

25.

INJEKAR SUKANYA PANDITRAO

Hospital pharmacist, Pune

26.

ITAPE SUNITA DILIP

Life line medicals, santacruz

27.

JADHAV POONAM ANKUSH

SCOP, Satara

28.

JADHAV PRATIK BALASO

Inventia Health Care Pvt Ltd.

29.

JADHAV RAMELA DATTATRAY

Dinanath Mangeshkar, pune

30.

JAGTAP MADHURI PRAKASH

PDCR Diploma

31.

JAGTAP MEGHA DNYANESHWAR

Om hospital bosari

32.

JAMDADE UJWALA KUNDLIK

Dinanath hospital, pune

33.

KALEMAYURI VITTHAL

Hospital pharmacist, Pune

34.

KAMBLE VIJAY PARASU

Omni protech, bhosari

35.

KARANDE JEEVAN BABANRAO

M. R.

36.

KARANDE SNEHAL SHAMRAO

Hospital pharnacist

37.

KAVNDADE ABHIJEET TATYASO

M.R. at Kolhapur

38.

KSHIRSAGAR GITANJALI SURESH

Hospital pharmacist

39.

LINGE SUVARNA DILIP

Hospital pharnacist

40.

MAGANAGERI PRIYANKA MALLIKARJUN

MIP, Pune

41.

MANE MADHURI MAHADEO

GCOP, Karad

42.

MANE SHRUTI SANJAY

Chembur M. Pharm

43.

MOKASHI SWAPNIL SAYAJIRAJE

MIP, Pune

44.

MOMIN MUJJAMMIL ILIYAS

Appollo Pharmay

45.

MULLA SAFINA ISMAIL

Yashoda, Satara

46.

NALAWADE POONAM SHANKAR

GCOP, Karad

47.

NIKAM LAXMI PRAKASH

-------

48.

PARTE RAJESH RAMESH

MCOP, Medha

49.

PATIL BHUSHAN RAJARAM

------

50.

PATIL PRIYANKA HANMANT

Hospital Pharmacist

51.

PISAL SMITA SUBHASH

Hospital

52.

RAJAGE AJINATH DADA

Iboc Pharma

53.

RAJAPURE SONALI SATISH

M. R. at Neon lab

54.

RAUT GOURI YASHAWANT

Iboc Pharma

55.

SABALE KOMAL ASHOK

Atmasantulan ayurved, Pune

56.

SABALE MAHESH SHANKAR

Lupin Pharma aurangabad

57.

SAKHARE ADITYA VIKAS

GRE

58.

SALUNKHE PRIYANKA BAPU

Hospital pharmacist

59.

SAYYAD ANJUM ALTAB

Hospital pharnacist

60.

SHENDAGE SAGAR LAXMAN

Ashtamed, mumbai

61.

SONAWANE SONALI SUNIL

Hospital pharmacist, Satara

62.

SUL ROHIT KISAN

Wokhardt, daman

63.

THITE POOJA RAVINDRA

Dinanath Mangeshkar, pune

64.

UMARDAND ASHWINI JAGANNATH

Hospital Pharmacist

65.

YADAV VISHAL ASHOK

GCOP, Karad

Placement Records

Sr. No. Name of the Pharma organization Interview Authority Date of Interview No. of Students interviewed No. of Students selected
1. Ajanta Pharma Ltd.,Mumbai Mr.Rishikesh Sukadkar,HR Manager.Mr.Sachin Belokar, HR Manager. 18.03.2013 08 04

Placement Records

Sr. No. Name of Pharmaceutical organization Interview Authority Date of Interview No. of Students interviewed No. of Students selected
1. Meditab Specialties pvt.ltd Mr.C.N.Bhosekar 13/04/015 20 16
2. Neon Laboratories PVT. LTD Mumbai. Mr. Pramod Patil 11/2/015 22 17
3. Apollo Hospitals PVT.LTD. Ms. Sonali Ghadge 05/03/015 50 15